РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СПИДА

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Гор. линия (+37410) 61-08-20


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է պարզեցված ընթացակարգի հանձնաժողովի 
2016 թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

ՀՀ կառավարության 10/02/2011թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված 
«Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 37-րդ կետի համաձայն

Պարզեցված ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՊԸԱՊՁԲ-ՄՍ-ՁԻԱՀ-16/2


Պատվիրատուն` «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.Երևան, Աճառյան 2 հասցեում հասցեում, հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ։

Պարզեցված ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել «Մանկական սննդի» մատակարարման պայմանագիր (այսուհետև` պայմանագիր)։

Պարզեցված ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել «ՁԻԱՀ-ի կան­խարգել­­ման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հետևյալ հասցեով` ք.Երևան, Աճառյան 2, 209 սենյակ, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակմանը հաջորդող օրվանից հաշված «7»-րդ աշխատանքային օրվա ժամը «11:00»-ն և դրանք պետք է կազմված լինեն հայերեն։ 

Հայտերի բացումը տեղի կունենա «ՁԻԱՀ-ի կան­խարգել­­ման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հետևյալ հասցեով` ք.Երևան, Աճառյան 2 հասցեում, 2016թ. նոյեմբերի 23-ին ժամը «11:00»-ին։  

 

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

«ՁԻԱՀ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն «ՁԻԱՀ-ի կան­խարգել­­ման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետև` Պատվիրատու)` կարիքների համար` «Մանկական սննդի» ձեռքբերման նպատակով ՊԸԱՊՁԲ-ՄՍ-ՁԻԱՀ-16/2 ծածկագրով անցկացվող պարզեցված ընթացակարգի (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության……………

Հրավիրում ենք Ձեզ` մասնակցելու ՊԸԱՊՁԲ-ՄՍ-ՁԻԱՀ-16/2 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգին:


Պարզեցված ընթացակարգի փաթեթը հնարավոր է բեռնել` օգտագործելով հետևյալ կայքը.

http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=199849

Հեռախոս`(+37410) 61-07-30։

Էլ.փոստ` gnumner@armaids.am։

 

Պատվիրատու`«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ: